Contact Us


20150710154107_13159.jpg


Marketing Center Address: Room 1808, Fuli Yingtong Building, 30 Huaxia Road, Zhujiang New Town, Guangzhou

Company Address: Xiaoshan Village, Jiu'an Township, Huaxi District, Guiyang City, Guizhou Province